AmademiaParagrafu_projekt_v0.2.0

Taktyka kryminalistyczna, a technika kryminalistyczna – czym się różnią? – Akademia Paragrafu

Autor: Katarzyna Górecka

Rozpoczynając rozważania dotyczące taktyki kryminalistycznej należałoby najpierw wyjaśnić pokrótce czym zajmuje się kryminalistyka. Nie jest to łatwe ze względu na mnogość jej definicji, z tego względu jedynie wskażemy najważniejsze jej zadania i funkcje. Przede wszystkim należy wyróżnić:

  • funkcję wykrywczą,
  • funkcję rozpoznawczą,
  • funkcję dowodową,
  • funkcję zapobiegawczą (profilaktyczną).

Spełnienie powyższych zadań jest głównym celem kryminalistyki. Dokonywane czynności mają zmierzać do wykrycia sprawcy, doprowadzić do zgromadzenia wystarczającego do jego skazania materiału dowodowego, ale także zapobiegać popełnianiu przestępstw poprzez próbę neutralizacji środowisk kryminogennych.

W odpowiedniej realizacji powyżej wymienionych funkcji niezwykle ważne jest udzielenie odpowiedzi na tzw. „7 złotych pytań kryminalistyki”:

Podsumowując: odpowiedź na 7 złotych pytań powinna prowadzić do ustalenia kto jest sprawcą, jakie były motywy jego działania. Kolejność ta nie jest przypadkowa, gdyż odpowiedź na ostatnie pytanie nie będzie możliwa bez wcześniejszego rozwiązania poprzednich. Nawet jeśli sprawca zostanie ujęty na miejscu zdarzenia, niezbędne jest posiadanie dowodów dających możliwość przypisania mu winy.

Kryminalistykę dzielimy na taktykę i technikę kryminalistyczną. Pojęcia te częściowo się zazębiają, można jednak je jednoznacznie zdefiniować.

Taktyka kryminalistyczna

Odnosi się do sposobów przeprowadzenia czynności związanych ściśle z osobą sprawcy – poznaniu jego tożsamości poprzez prawidłowe zaplanowanie i wykonanie niezbędnych działań. Wyróżnić należy kilka kluczowych zasad mających ogólne zastosowanie w podejmowanych przedsięwzięciach:

  • Celowość działania i wszechstronność badań i poszukiwań – są to naczelne zasady taktyki kryminalistycznej. Wskazują one przede wszystkim na potrzebę planowania działań oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych środków pozwalających na ustalenie okoliczności zdarzenia. W przypadku oględzin ogromne znaczenie będzie miało określenie metod działania. Nie można pozwolić sobie na brak porządku, gdyż może to prowadzić do błędów, których nie da się naprawić i finalnie do braku możliwości skazania oskarżonego ze względu na brak dowodów lub z powodu popełnienia błędów przy ich zabezpieczaniu. Nie można zapominać, że błędy w trakcie dokonywania czynności mogą być podstawą do jej zakwestionowania w toku procesu.
  • Efektywność i skuteczność – kluczowe jest, aby dokonywane czynności spełniały te kryteria, gdyż prowadzi to do osiągnięciu celu jaki ma przed sobą kryminalistyka.
  • Etyka zawodowa – to również niezwykle ważna zasada. Tak jak sędziowie, prokuratorzy czy adwokaci są związani zasadami etyki zawodowej tak i stosowanie ich przez osoby biorące udział w śledztwie czy dochodzeniu. Prowadzący czynności muszą poruszać się w granicach ustanowionych przez prawo.

Technika kryminalistyczna

Technika obejmuje metody, środki i sposoby mające na celu wykorzystanie zdobywczy innych nauk pozwalające na osiągniecie celu jakim jest wykrycie sprawcy. Dotyczy to przede wszystkim możliwości badania i ujawniania śladów.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *