pexels-photo-374825

Schemat działania – jak reagować, gdy ktoś znęca się nad zwierzętami?

Przygotowaliśmy zbiór informacji o tym, jak się zachować w razie stwierdzenia, że ktoś stosuje przemoc wobec zwierząt lub w inny sposób się nad nimi znęca.

Po pierwsze, upewnij się, że zachowanie które obserwujesz jest znęcaniem się nad zwierzęciem. Przyjmuje się, że znęcanie się nad zwierzęciem będzie m.in.:

 • zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień (np. poprzez zostawienie zwierzęcia w złych warunkach)
 • umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia
 • zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia (np. przycinanie psom uszu i ogonów)
 • znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;
 • używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;
 • bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;
 • przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;
 • transport zwierząt, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;
 • używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;
 • dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;
 • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;
 • utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
 • porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;
 • stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;
 • obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);
 • wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
 • transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie;
 • utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Jak reagować?

Zanim cokolwiek zrobisz, spróbuj skontaktować się z właścicielem i z nim porozmawiać. Jeżeli to nie będzie możliwe albo rozmowa nie przyniesie skutku, to:

1. napisz wniosek do Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Weterynaryjnej lub organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną zwierząt o wystąpienie do prezydenta miasta (burmistrza/wójta) o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi;

2. podaj:

 • dokładny adres/opis miejsca
 • opis zwierzęcia/zwierząt – gatunek, ilość, inne cechy szczególne, opis ich kondycji, warunków przebywania
 • opis zachowań i zaniedbań, którym są poddawane
 • dane właściciela zwierząt, jeśli je znamy, albo inne informacje pozwalające go ustalić
 • dołączyć w razie posiadania zdjęcia, nagrania – nawet z komórki
 • zostaw swoje dane – możesz być cennym świadkiem

3. co się dalej wydarzy:

zwierzę może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane: 1) schronisku dla zwierząt, 2) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 3) ogrodowi zoologicznemu.

4. jakie grożą sankcje karne:

art. 35 ustawy o ochronie zwierząt – kto zabija, znęca się nad zwierzęciem, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

5. jakie są inne konsekwencje prawne:

 • sąd orzeka przepadek zwierzęcia
 • sąd może orzec zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10
 • sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie
 • sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *