Schemat działania - jak długo przechowywać ważne dokumenty?

Przygotowaliśmy zbiór informacji o tym, jakie dokumenty i jak długo należy przechowywać.

1. NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY – przechowuj całe życie

  • akta stanu cywilnego – np. akt małżeństwa, urodzenia, metryka chrztu, świadectwo bierzmowania, akt unieważnienia małżeństwa, akt zgonu małżonka, rodzica
  • świadectwa ukończenia szkół, świadectwo maturalne, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach
  • świadectwa pracy
  • książeczka ubezpieczeniowa
  • polisa na zdrowie/życie
  • umowa darowizny
  • sprzedaż nieruchomości
  • akty notarialne
  • orzeczenia sądowe np. wyrok rozwodowy, podział majątku, nabycie spadku

2. UMOWY

Umowy, załączniki i aneksy do nich oraz dowody ich zrealizowania – minimalnie tak długo, jak obowiązywały umowy. Np. umowę najmu lokalu – przez okres wynajmowania mieszkania. Dla bezpieczeństwa dodatkowe 3 lata.

Umowa pożyczki i dowód jej spłacenia – 10 lat od spłaty.

Umowy dotyczące wykonania dzieła albo usługi – np. umowa na remont mieszkania, zaprojektowanie mebli – minimum 2 lata od zakończenia.

3. DOKUMENTY PODATKOWE

Kopie PIT-ów, faktury i rachunki, na podstawie których skorzystano z ulg, potwierdzenia nadania PIT-u listem poleconym lub pokwitowania jego złożenia wystawione przez urząd skarbowy, - 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe. Czyli w tym roku (2017) można pozbyć się dokumentów za 2010 rok, które powinno się trzymać do końca 2016 roku.

4. GWARANCJA, PARAGON, RACHUNEK

Gwarancje, paragony, rachunki i inne dowody zakupu - na czas trwania gwarancji i rękojmi, zwykle 12 albo 24 miesiące.

5. OPŁATY

Książeczki czynszowe, rachunki za media i opłaty (gaz, energię, rachunki za telefon lub kablówkę) i dowody opłacania należności cyklicznych i okresowych opłat - 3 lata

6. DOKUMENTY BANKOWE

Umowy kredytowe i dowody spłat rat - do chwili otrzymania z banku zaświadczenia potwierdzającego, że zostały spłacone w całości.

Jeżeli wpłaca lub wypłaca Pan/Pani znaczną kwotę na/z rachunku, proszę zachować potwierdzenie transakcji do momentu potwierdzenia, że transakcja została odnotowana.

Wydruków z bankomatów i potwierdzenia operacji dokonanych kartą płatniczą nie ma potrzeby przechowywać. Może je Pan/Pani przechowywać, o ile otrzymuje Pan/Pani papierowy wyciąg z rachunku bankowego – po sprawdzeniu, że operacje się zgadzają, można zniszczyć wydruki, potwierdzenia i same wyciągi.

7. TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

Polisy ubezpieczeniowe, załączniki i aneksy do nich - do końca okresu ich ważności plus 3 lata od ich zakończenia. Polisę na życie i zdrowie - przez całe życie.

Pamiętaj, że zawsze możesz przechowywać cyfrowe wersje dokumentów – zeskanuj albo zrób im zdjęcie.

Publikacja jest częścią projektu "Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo", współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich