AmademiaParagrafu_projekt_v0.2.0

Meldunek – czym właściwie jest? – Akademia Paragrafu

Autor: Michał Zduńczyk

Posiadanie zameldowania jest ustawowym obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, związanym z przepisami dotyczącymi ewidencji ludności. Ma ono na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w danym miejscu. Czynności tej dokonuje urząd gminy właściwy dla nieruchomości, na wniosek zainteresowanego. Każdy jest zobowiązany do zameldowania się w miejscu stałego lub czasowego pobytu, najpóźniej w 30–stym dniu, licząc od dnia gdy przybył do tego miejsca. Obowiązku tego można dokonać poprzez złożenie formularza w formie pisemnej, bądź elektronicznej, do którego należy dołączyć potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości.
W praktyce znaczna liczba meldunków dokonywana jest z urzędu przez kierowników urzędów stanu cywilnego sporządzających akty urodzenia dzieci, których pierwszym miejscem zameldowania staje się adres stałego albo czasowego pobytu rodziców lub tego z rodziców, z którym dziecko faktycznie będzie przebywać w przyszłości.
Źródłem prawa, który nakłada niniejszy obowiązek jest ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, która rozróżnia trzy podstawowe obowiązki dotyczące meldunku.
zameldowanie na pobyt stały, którym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym konkretnie adresem z zamiarem stałego przebywania w tym miejscu;


W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:
– nazwisko i imię (imiona);
– numer PESEL, o ile został nadany;
– datę i miejsce urodzenia;
– kraj urodzenia;
– adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;
– kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
– adres nowego miejsca pobytu stałego;
– adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;
– podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;
– nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
– adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt stały przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy, które powinno nastąpić gdy przebywamy bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego pod adresem innym niż adres zameldowania. W tym wypadku należy z góry wskazać deklarowany okres pobytu w danym miejscu; głoszenie wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza terytorium RP, które skutkuje automatycznym wymeldowaniem. Co ciekawe, w wypadku wyjazdu na czas dłuższy niż 6 miesięcy, należy również zgłosić swój wyjazd oraz powrót do właściwego organu gminy.
Urząd, który dokonuje czynności w tym zakresie wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu (w przypadku pobytu stałego) oraz na wniosek (w przypadku pobytu czasowego). Obok obowiązku meldunkowego, równolegle funkcjonuje zobowiązanie do wymeldowania się, w przypadku opuszczenia miejsca pobytu stałego,bądź czasowego, przed upływem deklarowanego okresu pobytu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Jak zapewne sami zauważyliście, uregulowania prawne w zakresie meldunku nie są powszechnie respektowane przez obywateli, nie są one również restrykcyjnie egzekwowane przez państwo. Ciężko sobie wyobrazić, iż po pierwszym miesiącu spędzonym u ukochanej cioci nad morzem, pędzimy do Urzędu Gminy w Rewalu, w celu wypełnienia formularza o zameldowaniu na pobyt czasowy. Obecnie powszechną praktyką jest utrzymywanie meldunku stałego w miejscu innym niż miejsce stałego zamieszkania, przede wszystkim w celu uzyskania korzystniejszych świadczeń samorządowych, zachowania niższej stawki ubezpieczenia komunikacyjnego (które w większych miastach jest zdecydowanie wyższe), czy możliwość zapisania dziecka do wybranej placówki edukacyjnej. Należy również pamiętać, iż samo posiadanie meldunku pod danym adresem, nie generuje jakichkolwiek praw do tej nieruchomości.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *