W dniach 2-3 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa Licencja na bezpieczeństwo, zorganizoawana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. W sześciu panelach dyskusyjnych eksperci analizowali problematykę współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego, debatowali o skutecznych narzędziach prewencji kryminalnej, o rzetelnej metodologii pomiaru zagrożenia przestępczością, nowych niebezpieczeństwach związanych z upowszechnieniem dostępu do Internetu, oraz o szeregu innych zagadnień. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia oraz materiałami pokonferencyjnymi:

Relacja z konferencji

Na pozór Polska wydaje się krajem, w którym życie jest coraz bezpieczniejsze, a statystyki policyjne pokazują systematyczny spadek liczby popełnianych czynów zabronionych. Mniejszej ilości przestępstw kryminalnych towarzyszy jednak wzrost cyberprzestępczości, a deklarowany przez obywateli wskaźnik pokrzywdzenia przestępczością wielokrotnie przewyższa statystykę prowadzoną przez służby mundurowe. Jak zmienia się współcześnie struktura zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego? Jak rzetelnie mierzyć zagrożenie przestępczością i jak skutecznie jej przeciwdziałać? Jakie techniki prewencyjne, mimo zaangażowania ogromnych środków publicznych, okazują się bezowocne? Jakie zagrożenia niesie ze sobą Internet oraz czy Polacy rzeczywiście powinni bać się przestępstw popełnianych przez cudzoziemców? To tylko niektóre z tematów poruszonych na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Licencja na bezpieczeństwo, zorganizowanej przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 w dniach 2-3 grudnia 2016 r. w Warszawie.

Wydarzenie to podzielone zostało na dwie części: ekspercką i studencko-doktorancką, a ich wspólnym mianownikiem była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa w życiu codziennym. Głos zabrali zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i praktycy, w tym funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Dzięki temu udało się skonfrontować teorię profilaktyki kryminalnej z praktyką działań w dziedzinie ochrony porządku i bezpieczeństwa, zidentyfikować i przedyskutować wiele istotnych problemów, które na co dzień dotykają obywateli, narażając ich mienie, zdrowie i inne dobra prawne na szwank.

Konferencję rozpoczął panel zatytułowany Analiza współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego. Jako pierwszy wystąpił dr Paweł Ostaszewski z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, który przedstawił metodykę i wyniki badań dotyczących zagrożenia przestępczością. Polacy czują się coraz bezpieczniej, choć przeszacowują liczbę popełnianych przestępstw, a deklarowane przez nich pokrzywdzenie przestępczością paradoksalnie przewyższa, i to znacznie, liczbę stwierdzonych czynów zabronionych, odnotowanych w statystykach policyjnych. Przykładowo w przypadku kradzieży samochodów, liczba osób uznających się za pokrzywdzonych jest kilkukrotnie wyższa niż liczba zgłoszonych na Policję spraw .

Kolejne wystąpienie wygłosił Bartłomiej Zieliński, I Zastępca Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy, przedstawiając bieżące trendy w zagrożeniach dla porządku publicznego i bezpieczeństwa osobistego. W brawurowy sposób ukazał funkcjonowanie Straży Miejskiej i wyzwania, z jakimi każdego dnia spotykają się funkcjonariusze tej formacji. Zmierzył się z mitami, jakimi obrosła ona i zapewnił, że nie można jej już wiązać z fotoradarami czy blokadami kół pojazdów, w których od dawna kompetentne są inne służby. Zainteresowanie wzbudziły mapy stolicy przedstawiające rozmieszczenie punktów z koncesją na alkohol, w korelacji z mapami pokazującymi podejmowane interwencje dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych – były one niemalże identyczne.

Aktualny temat o dużym znaczeniu społecznym podniosła dr Dagmara Woźniakowska-Fajst z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, której prezentacja dotyczyła cudzoziemców jako sprawców poważnych przestępstw. Wbrew obiegowej opinii, nie są oni dla polskiego wymiaru sprawiedliwości znaczącym problemem – stanowią zaledwie 0-2 proc. ogólnej liczby sprawców przestępstw, przy czym najczęściej są to zdarzenia drogowe, w dalszej kolejności te skierowane przeciwko wiarygodności dokumentów. Z przedstawionych przykładów spraw o charakterze kryminalnym wynikało zaś, że tego rodzaju zdarzenia mają miejsce głównie wewnątrz społeczności cudzoziemców, zaś Polacy narażeni są na wiktymizację zupełnie wyjątkowo .

Zainteresowanie słuchaczy wzbudził także II panel pod hasłem Innowacyjne narzędzia w służbie ochrony bezpieczeństwa, w trakcie którego prelegenci przedstawili rozwiązania wdrażane zarówno w naszym kraju, jak i funkcjonujące poza jego granicami.

Pierwszym z nich była interaktywna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, o której opowiedział podinsp. Daniel Mieszkuniec z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Projekt jest wspólną inicjatywą MSWiA i Komendy Głównej Policji, a po pilotażu na terenie garnizonu warszawskiego, podlaskiego i pomorskiego, funkcjonuje obecnie w całym kraju. Co istotne, Mapa nie stanowi alternatywy dla numeru 112, jest za to obywatelskim narzędziem zwracania uwagi na zdarzenia, które zakłócają porządek. Wśród zgłoszeń króluje nieprawidłowe parkowanie, w dalszej kolejności spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i przekraczanie prędkości.

O innych pomysłach na przeciwdziałanie przestępczości, które stosowały służby amerykańskiego Baltimore ukazane m. in. w serialu „The Wire”, wspomniał dr hab. Paweł Waszkiewicz (Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Stworzono tam tzw. Hamsterdam – jedno miejsce w mieście, gdzie nieformalnie dozwolony był obrót narkotykami, a niepisana umowa z Policją przewidywała, że funkcjonariusze nad tym konkretnym rewirem nie będą pełnili jurysdykcji. Skutkiem było znaczące zmniejszenie przestępczości w skali miasta, w tym tej najbardziej uciążliwej. Przede wszystkim jednak prelegent przybliżył tematykę projektowania przestrzeni miejskiej w służbie prewencji kryminalnej, wskazując na słabe punkty tej popularnej obecnie koncepcji. Omówił też tematykę hot spot policing, czyli taktyki alokacji funkcjonariuszy Policji w miejscach znanych ze szczególnego natężenia przestępczości (hot spots).

O bezpieczeństwie dotyczącym każdego obywatela mówił asp. Krzysztof Biskup z Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, opisując współczesne zabezpieczenia pojazdów i mieszkań pod kątem ich skuteczności. Za te o wysokiej skuteczności uznał znakowanie samochodów tzw. nanocząsteczkami DNA, czyli mikroskopijnymi znacznikami zawierającymi numery identyfikacyjne pojazdu, rozmieszczonymi na dużej przestrzeni w jego obrębie i nie dającymi się usunąć. Właścicieli domów uczulił na odpowiednie zabezpieczenie okien, chociażby poprzez okucia czy zamki, jak i samych zamków w drzwiach, co szczególne znaczenie ma na wszystkich nowo oddawanych do użytku osiedlach. Prelekcję kontynuował również podczas przerwy, gdzie razem z asp. Robertem Mrozem pokazał stosowane przez współczesnych włamywaczy narzędzia do przełamywania zabezpieczeń.

Z kolei tematykę białego wywiadu i analizy informacji dostępnych w sieci Internetprzedstawił dr Kacper Gradoń z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Internet jest polem walki. Bardzo łatwym w obsłudze, darmowym, dającym ogromne możliwości – zaczął. Jego zdaniem wynika to ze zmian pokoleniowych i istnienia rzeszy digital natives, czyli osób które wychowały się z ekranem komputera przed oczami i dla których świat wirtualny to drugi dom. Dla nich portale społecznościowe są miejscem typowania ofiar, jak i przestrzenią do popełnienia przestępstw oraz szacowania ryzyka związanego z popełnieniem konkretnych czynów zabronionych. W swoich działaniach wykorzystują także ogólnodostępne narzędzia jak google maps z opcją street view, a wreszcie dane udostępniane nierozsądnie przez samych użytkowników.

Ostatni panel stanowił prezentację efektów projektu Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo i podsumowanie dotychczasowych działań. Członkowie Zarządu Paragrafu 22: Jędrzej Kupczyński, Anna Winczakiewicz i Piotr Modzelewski zrelacjonowali osiągnięcia stowarzyszenia w zakresie realizacji szkoleń, warsztatów, platformy internetowej i systemu poradnictwa obywatelsko-prawnego. Dzięki wymianie poglądów udało się zebrać cenne rekomendacje i sugestie, co do kontynuacji projektu w 2017 roku.

Wystąpienia drugiego dnia skupiły się na konkretnych studiach przypadków, co pozwoliło na omówienie realnych problemów z zakresu bezpieczeństwa osobistego i zaproponowanie ich możliwych rozwiązań. Już pierwszy panel zatytułowany Bezpieczeństwo w praktyce zaowocował poruszeniem szeregu istotnych tematów. Mgr Mateusz Olchanowski (Uniwersytet w Białymstoku) szukał odpowiedzi na pytanie Dostęp do broni palnej w sektorze cywilnym – zagrożeniem czy gwarancją bezpieczeństwa jednostki? Przedstawił rozwiązania funkcjonujące w różnych krajach, zestawiając statystyki 45 sztuk broni na 100 osób w Szwajcarii z jedynie 1 egzemplarzem w Polsce, co, biorąc pod uwagę poziom przestępczości, dowodzić ma jego zdaniem tezy, że sama możliwość posiadania pistoletu w domu nie znajduje przełożenia na zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Rozważania dotyczące liczników czasu na skrzyżowaniach pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego przedstawił mgr Konrad Wnorowski (Uniwersytet w Białymstoku). W jego ocenie doszło do niezrozumiałej dychotomii, spowodowanej brakiem konkretnych rozwiązań prawnych w tym obszarze – w niektórych polskich miastach liczniki z powodzeniem funkcjonują, zaś w pozostałych nie ma prawnej możliwości ich wdrożenia, z uwagi na negatywne stanowisko resortu infrastruktury. Nadzieję na rozwiązanie tego problemu prelegent dostrzegł w projektowanym rozporządzeniu i wnioskach składanych w ramach budżetów obywatelskich.

W dalszej kolejności Gracjan Miernicki (Uniwersytet Opolski) przybliżył brytyjską koncepcję bezpiecznej przestrzeni miejskiej Secured by Design na przykładzie podwrocławskiego osiedla Błękitne. Założenie SBD to projektowanie przestrzeni w celu ograniczenia przestępczości, głównie przeciwko mieniu. Ten nurt w prewencji określa się mianem CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design). Dotyczy to zarówno sposobu rozlokowania budynków, umiejscowienia przestrzeni wspólnej i prywatnej, lokalizacji klatek schodowych, a nawet roślinności. Efekt – łatwe w utrzymaniu i trwałe elementy infrastruktury utrudniające – w założeniu – wandalizm i zapobiegające efektowi wybitych szyb.

Z kolei Marcin Adamczyk (Uniwersytet Opolski) przedstawił skuteczność mechanicznych zabezpieczeń w aspekcie strategii działania włamywaczy, opierając się na literaturze branżowej i badaniach w niej przeprowadzonych. Stanowiło to interesujące uzupełnienie do wykładu z dnia pierwszego konferencji.

Z ciepłym przyjęciem spotkało się wystąpienie mgr. inż. Piotra Kolmanna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), który przedstawił społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności ochotniczych straży pożarnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Bazując na własnym doświadczeniu przybliżył funkcjonowanie OSP, dla których ściąganie niesfornych kotów z drzew to tylko ułamek szerokiej i różnorodnej działalności. Zaciekawienie wzbudziła w szczególności sama procedura otrzymywania sygnału o zagrożeniu (specjalna aplikacja na smartfony), jak i statystyka, zgodnie z którą w przybliżeniu co 60. Polak jest członkiem ochotniczej straży pożarnej. Prelegent ostudził jednak entuzjazm – w sytuacji alarmu stawia się niekiedy zaledwie kilku-kilkunastu strażaków ochotników.

Kolejny panel – Bezpieczeństwo w sieci – otworzył mgr Jędrzej Kupczyński(Towarzystwo Paragraf 22, Instytut Nauk Prawnych PAN) wystąpieniem o chwytliwym tytule Od hiszpańskiego księcia do przekrętu nigeryjskiego. Przedstawił on studia przypadków oszustw z wykorzystaniem spamu, z którymi miał okazję zetknąć się w swojej pracy naukowej i zawodowej. Zaprezentował rozwój tego rodzaju wyłudzeń i konsekwencje, jakimi może skończyć się ulegnięcie perswazji oszusta. Wśród nich warto wymienić: utratę gotówki, wyłudzenie danych i kradzież tożsamości, zmanipulowanie w celu wykorzystania w procederze prania brudnych pieniędzy.

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i prywatności wynikających z rozwoju Internetu Rzeczy, jak i o samym zjawisku, mówił Piotr Słowiński (Uniwersytet Warszawski). Tytułem wprowadzenia zasygnalizował, że większość współczesnych sprzętów RTV i AGD ma wbudowany moduł wi-fi, za pomocą którego można przejąć kontrolę nad danym urządzeniem. W założeniu mające ułatwiać życie, urządzenia te doskonale nadają się do przeprowadzenia ataków DDoS (tj. Distributed Denial of Service – najprostsze, a jednocześnie bardzo skuteczne ataki których celem jest przeciążenie serwerów serwisu internetowego i, w efekcie – czasowe uniemożliwienie jego funkcjonowania). I tak w polskiej historii Internetu – lodówki i pralki chciały „wejść” na popularny serwis aukcyjny, co całkowicie sparaliżowało jego działanie. O skali zagrożenia świadczy fakt, że moduły wi-fi znajdują się także w urządzeniach, od których zależy ludzkie zdrowie i życie – samochodach, rozrusznikach serc, czy nawet… karabinach snajperskich.

Marcin Zając (Uniwersytet Opolski) przedstawił portale społecznościowe jako źródło zagrożeń dla naszej prywatności. Swój referat wzbogacił omówieniem założeń i wstępnych wyników widowiskowego projektu badawczego, realizowanego na macierzystej uczelni, którego przebieg wywołał kontrowersje i zaowocował burzliwą i owocną dyskusją na sali. Nikt z obecnych nie byłby bowiem zadowolony, gdyby jego prywatne zdjęcia – nawet uprzednio zamieszczone w sieci – znalazły się w wersji drukowanej na drzwiach wydziału. W ten nieco kontrowersyjny sposób dotarcia do młodych osób ma skłonić je do refleksji i zmiany zachowań w zakresie publikowania treści w Internecie.

Ostatnie wystąpienie w tym panelu wygłosiła Aleksandra Stachelska (Uniwersytet w Białymstoku). Przybliżyła aspekty prawnokarne oraz realne skutki w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa jednostek przestępstwem kradzieży tożsamości. Obrazowe przykłady, które prelegentka napotkała podczas autorskich badań aktowych w białostockim sądzie, trafiły do zgromadzonego gremium i uświadomiły realne konsekwencje tego przestępstwa. Podszywanie się pod wspólników spółki, zamawianie gadżetów erotycznych na czyjś adres, rzekome świadczenie usług seksualnych (i to za nierynkowe kwoty), a nawet przedłużenie oferty operatora telefonicznego – pomysłowość przestępców nie zna granic.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas trzeci panel i dyskusję wieńczącą konferencję.

Adwokat Anna Winczakiewicz (Towarzystwo Paragraf 22, Instytut Nauk Prawnych PAN) wygłosiła referat Ostatni uśmiech w życiu. Zabójcze selfie-sticki. Jej zdaniem można już mówić o modzie na najbardziej ekstremalną fotkę – czy to nad urwiskiem, na dachu wieżowca, z rozwścieczonym bykiem czy też przed przejeżdżającym pociągiem. Z aktualnych statystyk wynika, że większa szansa jest na poniesienie śmierci w ten sposób, niż na skutek… ataku rekina. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, rząd kolejnych państw podejmują edukacyjne kampanie społeczne, w których uświadamiają, że robienie sobie portretu z naładowaną bronią nie jest najlepszym pomysłem. Z drugiej strony „selfie” pozwalają na szybsze ustalenie tożsamości zmarłej osoby, ustalenie możliwego przebiegu zdarzenia, a w przypadku zdjęć robionych przez sprawców – dotarcie do nich i dysponowanie dowodem winy.

W ostatnim już wystąpieniu konferencyjnym Marzena Ząbek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) scharakteryzowała problematykę fałszywych zgłoszeń na numer alarmowy 112 na przykładzie statystyk zebranych przez śląskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ich zatrważająco wysoka liczba – blisko 80 procent – skłoniła słuchaczy do refleksji i poddania w wątpliwość, czy aby dobrze prowadzone są działania informacyjne dotyczące korzystania z tego numeru.

Konferencja Licencja na bezpieczeństwo ukazała podejście do kwestii bezpieczeństwa osobistego obywateli w życiu codziennym z szeregu różnych perspektyw. Eksperci przedstawili tę tematykę zarówno z punktu widzenia działań i projektów prewencyjnych, jak i z pozycji zagrożeń dla bezpieczeństwa, a więc przyjmując niejako optykę przestępców. Głosy przedstawicieli świata nauki ,funkcjonariuszy służb mundurowych oraz praktyków wymiaru sprawiedliwości wzajemnie się uzupełniały, zapewniając możliwość poznania omawianych zagadnień w różnorodnych aspektach – nie można mówić o istotnym rozdźwięku między nimi czy zderzeniu teorii z rzeczywistością. Wśród wniosków, jakie nasuwają się po konferencji, warto wymienić potrzebę szczególnie ostrożnego podejścia zarówno do metod naukowych mierzenia poziomu zagrożenia przestępczością, jak i do wysokokosztowych technik prewencyjnych, oraz wskazanie, by nie tracić z pola widzenia rozwiązań prostych, ale skutecznych w poprawie bezpieczeństwa jednostek. Do tych ostatnich można zaliczyć instalowanie dobrych jakościowo i zróżnicowanych, mechanicznych zabezpieczeń mienia, ale także zwykłą ostrożność w posługiwaniu się współczesnymi narzędziami komunikacji, takimi jak Internet, w tym portale społecznościowe czy korespondencja elektroniczna. Ten prozaiczny na pozór wniosek nasuwa spostrzeżenia, że w minimalizowaniu zagrożenia przestępczością skuteczne mogą okazać się działania ukierunkowane na edukację i zwiększanie świadomości obywateli, o ile oczywiście będą zaplanowane w sposób atrakcyjny i przemawiający do wyobraźni. Z perspektywy organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo warto z kolei zwrócić uwagę na skuteczność metod polegających na specyficznej alokacji funkcjonariuszy, takich jak hot spot policing. Nie dotyczy to, niestety, przeciwdziałania zagrożeniu rozmaitymi formami cyberprzestępczości, które stanowią rosnący problem nie tylko w Polsce; problem, na który nie udało się dotychczas znaleźć kompleksowych, zinstytucjonalizowanych rozwiązań.

Kończąc, warto zwrócić uwagę, że nie byłoby możliwe sformułowanie żadnego z powyższych wniosków, gdyby nie zaangażowanie i czynny udział ekspertów, prelegentów i dyskutantów w konferencji Licencja na bezpieczeństwo. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji jej uczestnicy mieli sposobność usłyszeć wystąpienia osób aktywnie zaangażowanych w profilaktykę kryminalną lub badanie zagrożenia przestępczością – autorów niezwykłych badań, uczestników wartościowych projektów, doświadczonych praktyków. Już wkrótce na naszej stronie internetowej dostępne będą wystąpienia prelegentów.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na profilu Towarzysztwa Paragraf 22 na portalu Facebook: https://www.facebook.com/towarzystwoparagraf22/.

Konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Paragraf 22 odbyła się w ramach projektu Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Anna Winczakiewicz, Jędrzej Kupczyński

Wystąpienia ekspertów

Dr Paweł Ostaszewski (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości) Jak mierzyć zagrożenie przestępczością?

Bartłomiej Zieliński (I Zastępca Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy) Zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego i porządku publicznego – bieżące tendencje

Dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Nauk Prawnych PAN / Uniwersytet Warszawski) Cudzoziemcy jako sprawcy poważnych przestępstw – czy jest się czego bać?

Podinsp. Daniel Mieszkuniec (Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji) Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Asp. Krzysztof Biskup (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji) Współczesne zabezpieczenia pojazdów i mieszkań

Dr Kacper Gradoń (Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Biały wywiad i analiza informacji dostępnych w sieci Internet

mgr Mateusz Olchanowski (Uniwersytet w Białymstoku) Dostęp do broni palnej w sektorze cywilnym – zagrożeniem czy gwarancją bezpieczeństwa jednostki?

mgr Konrad Wnorowski (Uniwersytet w Białymstoku) Bezpieczeństwo czasu czy czas bezpieczeństwa? Liczniki czasu na skrzyżowaniach w ujęciu prawnym i praktycznym

Gracjan Miernicki (Uniwersytet Opolski) Secured by Design – koncepcja bezpiecznej przestrzeni

Marcin Adamczyk (Uniwersytet Opolski) Skuteczność mechanicznych zabezpieczeń w aspekcie strategii działania włamywaczy

Piotr Słowiński (Uniwersytet Warszawski) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności wynikające z rozwoju Internetu Rzeczy

Marcin Zając (Uniwersytet Opolski) Portale społecznościowe jako źródło zagrożeń dla naszej prywatności

Aleksandra Stachelska (Uniwersytet w Białymstoku) Przestępstwo kradzieży tożsamości – aspekty prawnokarne oraz realne skutki w zakresie zaburzania bezpieczeństwa jednostek

adw. Anna Winczakiewicz (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) Ostatni uśmiech w życiu. Zabójcze selfie-sticki

Marzena Ząbek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Charakterystyka fałszywych zgłoszeń na numer alarmowy 112 na przykładzie statystyk zebranych przez śląskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Informacje o konferencji i program

Ogólnopolska konferencja naukowa “Licencja na bezpieczeństwo” podzielona została na dwie części: ekspercką i studencko-doktorancką. Ich wspólnym motywem przewodnim była problematyka szeroko pojmowanego bezpieczeństwa osób w życiu codziennym, zarówno z perspektywy zagrożeń dla tego bezpieczeństwa, jak i narzędzi mających je gwarantować. Świadomie pomijając zagadnienia zwalczania zagrożeń na szczeblu państwowym i globalnym, skupiliśmy uwagę na przedstawieniu tematu w ujęciu zawodowym, rodzinnym i osobistym.

Konferencja jest elementem projektu Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo, realizowanego przez Towarzystwo Paragraf 22 i współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2 grudnia 2016 r. – Dzień ekspercki

8:00 Rejestracja uczestników konferencji
9:00 Otwarcie konferencji i rozpoczęcie obrad

9:00 – 11:30
PANEL I. Analiza współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osobistego

Dr Paweł Ostaszewski
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Jak mierzyć zagrożenie przestępczością?

Bartłomiej Zieliński
I Zastępca Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy
Zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego i porządku publicznego – bieżące tendencje

Dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
Instytut Nauk Prawnych PAN / Uniwersytet Warszawski
Cudzoziemcy jako sprawcy poważnych przestępstw – czy jest się czego bać?

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 14:30
PANEL II. Innowacyjne narzędzia w służbie ochrony bezpieczeństwa

Podinsp. Daniel Mieszkuniec
Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dr hab. Paweł Waszkiewicz
Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Projektowanie przestrzeni miejskiej i hot spot policing

Asp. Krzysztof Biskup
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Współczesne zabezpieczenia pojazdów i mieszkań

Dr Kacper Gradoń
Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Biały wywiad i analiza informacji dostępnych w sieci Internet

14:30 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00
PANEL III. Prezentacja efektów projektu Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo i podsumowanie dotychczasowych działań

16:00 Podsumowanie obrad i zamknięcie pierwszego dnia konferencji

3 grudnia 2016 r. – Dzień studencko-doktorancki

8:00 Rejestracja uczestników konferencji

9:00 Otwarcie drugiego dnia konferencji i rozpoczęcie obrad

9:00 – 10:45
PANEL I. Bezpieczeństwo w praktyce

mgr Mateusz Olchanowski
Uniwersytet w Białymstoku
Dostęp do broni palnej w sektorze cywilnym – zagrożeniem czy gwarancją bezpieczeństwa jednostki?

mgr Konrad Wnorowski
Uniwersytet w Białymstoku
Bezpieczeństwo czasu czy czas bezpieczeństwa? Liczniki czasu na skrzyżowaniach w ujęciu prawnym i praktycznym

Gracjan Miernicki
Uniwersytet Opolski
Secured by Design – koncepcja bezpiecznej przestrzeni

Marcin Adamczyk
Uniwersytet Opolski
Skuteczność mechanicznych zabezpieczeń w aspekcie strategii działania włamywaczy

mgr inż. Piotr Kolmann
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności ochotniczych straży pożarnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:45
PANEL II. Bezpieczeństwo w sieci

mgr Jędrzej Kupczyński
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Od hiszpańskiego księcia do przekrętu nigeryjskiego – studia przypadków oszustw z wykorzystaniem spamu internetowego

Piotr Słowiński
Uniwersytet Warszawski
Zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności wynikające z rozwoju Internetu Rzeczy

Marcin Zając
Uniwersytet Opolski
Portale społecznościowe jako źródło zagrożeń dla naszej prywatności

Aleksandra Stachelska
Uniwersytet w Białymstoku
Przestępstwo kradzieży tożsamości – aspekty prawnokarne oraz realne skutki w zakresie zaburzania bezpieczeństwa jednostek

12:45 – 13:15 Przerwa

13:15 – 14:45
PANEL III. Bezpieczeństwo w sieci

adw. Anna Winczakiewicz
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Ostatni uśmiech w życiu. Zabójcze selfie-sticki

Marzena Ząbek
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Charakterystyka fałszywych zgłoszeń na numer alarmowy 112 na przykładzie statystyk zebranych przez śląskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

14:45 – 15:00 Podsumowanie obrad i zamknięcie drugiego dnia konferencji

Kontakt z Organizatorem

e-mail 1: towarzystwo@paragraf22.eu
e-mail 2: konferencja@paragraf22.eu
tel.: (+48) 881-209-300
FB: www.facebook.com/towarzystwoparagraf22

Komitet Organizacyjny

Piotr Modzelewski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Zarządu Towarzystwa Paragraf 22

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: Daniel Bracanović, Jakub Kłosiński, Jędrzej Kupczyński, Anna Nasiłowska, Jakub Nasiłowski, Oliwia Sentysz, Anna Winczakiewicz

Partnerzy i patroni konferencji

Konferencja została objęta honorowym patronatem przez:

 • Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego;
 • Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
 • Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
 • Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 • Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne;
 • Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej;

Patroni konferencji:

 • Wydawnictwo C.H. Beck;
 • Wydawnictwo OD.NOWA;

Patronat medialny:

 • Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej;
 • Edukacja Prawnicza.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.