AmademiaParagrafu_projekt_v0.2.0

Prawo do obrony – Akademia Paragrafu

Prawo do obrony

Daniel Bracanović

 

Oskarżonemu, czyli osobie, przeciwko której skierowano do sądu akt oskarżenia, oraz podejrzanemu, czyli osobie której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa, przysługuje prawo do obrony. Osoby na co dzień niewykonujące zawodów prawniczych częstokroć pytają o sens posiadania przez osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie karne, wachlarza uprawnień, które pozwalają na przeciwstawianie się stawianym zarzutom i „granie na nosie” wymiarowi sprawiedliwości. Należy jednak pamiętać, iż potencjalnym oskarżonym może stać się każdy. Organy ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości tworzą ludzie, na co dzień popełniający różnego rodzaju błędy, które zdarzają się zarówno asom prokuratury, jak i najwybitniejszym sędziom. Sytuacja, w której oskarżony czy podejrzany (niewinny, dopóki winy nie stwierdzi się prawomocnym wyrokiem skazującym) pozbawiony jest możliwości dbania o swoje interesy w postępowaniu karnym, stwarza jedynie fikcję sprawiedliwego procesu.

Zasada prawa do obrony jest skodyfikowana w art. 6 Kodeksu postępowania karnego, a także ujęta jest w Konstytucji RP. Ponadto, gwarancje jej dotyczące znajdują się w treści aktów prawa międzynarodowego wiążących Rzeczpospolitą Polską, stanowiących dorobek systemów ochrony praw człowieka.

Naruszenie zasady prawa do obrony poprzez to, że oskarżony nie miał obrońcy wówczas, kiedy zachodziły okoliczności obrony obowiązkowej lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy jest bezwzględną przyczyną odwoławczą (to znaczy, że sąd musi ją badać w każdym postępowaniu, bez względu czy strona podniosła wątpliwości co do tej kwestii). Podobnie, jeśli sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa. Skutkiem tych uchybień będzie uchylenie wyroku.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *